HYUNDAI GLOVILLE

企业介绍

Learn more about Hyundai Gloville
growth story.

2011 -

  • 2020 现代Gloville(株)社名变更(现代综合金属物流部门物资分割)
  • 2013 与现代综合金属(株)合并(物流部门)

2001 - 2010

  • 2010 取得货运代理业
  • 2004 取得综合货运代理业
  • 2003 Gloville Process(株) 商号变更

1991 -2000

  • 2000 加入FIATA(国际海上运输代理业国际联盟)
  • 2000 加入KIFFA(韩国综合运输代理业协会)
  • 1999 成立Gloville综合运输(株)
top